Werkwijze Praktijk

 

Toelichting Werkwijze Praktijk Loevesteinlaan

 

De cliënt staat centraal bij alles wat wij doen. Daarom bieden wij iedere cliënt een individuele benadering. In nauw overleg met u, leidt dit tot een individueel behandelingstraject of trainingsprogramma dat gebaseerd is op specifieke behandel- of trainingsdoeleinden. Doelstellingen kunnen variëren van het verminderen van klachten, kosteloos advies (blessure spreekuur), tot conditieverbetering na letsel of operatie.

Verklaring Van Toestemming

 

Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt / cliënt. Tot 16 jaar is tevens toestemming van de ouders nodig. Voor de verstandelijk gehandicapte patiënt geldt een ander regime. De patiënt beslist uiteindelijk of er wel of niet wordt behandeld, niet de zorgverlener. Zie voorbeeld 

 

 

Verklaring van Toestemming

In onze praktijk werken wij volgens de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De rechten en plichten van de patiënt / cliënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut – patiënt van het KNGF / NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie). Deze modelregeling ligt ter inzage in de praktijk of is te lezen op deze site.

 

Modelregeling KNGF/NPCF. Zie Voorbeeld

Modelregeling KNGF/NPCF

De praktijk neemt deel aan de KNGF klachtenregeling, zie hoofdstuk Klachten m.b.t. de klachtenprocedure.

 

De patiënt / cliënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Zie ook de betalingsvoorwaarden met de meldplicht hoeveel therapeutische behandelingen u in de loop van dit jaar reeds hebt ondergaan.

 

Tijdens het eerste bezoek zal de fysiotherapeut / registertherapeut uw doelstellingen inventariseren, u onderzoeken,allerlei metingen verrichten en uw klachten in kaart brengen.

De werkwijze voor de behandeling van een patiënt wordt tijdens de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.


Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit vóór het eerste consult aangegeven te worden.


De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.


Persoonlijke privacy wordt gerespecteerd. Patiënten kunnen zich, wanneer zij daar prijs op stellen, afgezonderd uit- en aankleden.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.


Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 

In overleg met u wordt een behandelingsovereenkomst opgesteld en genoteerd in uw medisch dossier, waarbij uw toestemming wordt gevraagd om uw emailadres te mogen gebruiken voor het toesturen van klinimetrie lijsten als ook voor vragenlijsten van Qualizorg BV.

 

Uw therapeut zal u als onderdeel van uw behandelingsovereenkomst de betalingsvoorwaarden overhandigen en de verklaring van toestemming overhandigen ter ondertekening. Daarmee gaat u akkoord met het behandelplan, het gebruik van allerlei meetinstrumenten, het eventueel opvragen van relevante medische gegevens – uiteraard in overleg en het sturen van een (eind)rapportage naar de verwijzer of huisarts ook uitsluitend met uw goedkeuring.

Het werken met zorgplannen en verschillende meetinstrumenten is van belang om de voortgang van het herstelproces goed in kaart te kunnen brengen. Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis.

 

De behandeling van het eerste bezoek bestaat uit:

Het intakegesprek (anamnese), het lichamelijk onderzoek, opstellen van het behandelplan, dit duurt gemiddeld 30 minuten.

Het zijn de zorgverzekeraars die de registertherapeut dwingen om allerlei metingen te registreren, te rapporteren en anoniem te verzamelen via Fysio Prestatie Monitor/Qualizorg BV. Hiermee streeft men er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt en vanuit de optiek van de zorgverzekeraars te verbeteren c.q. te veranderen.

 

Qualizorg BV (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) is een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureaux. Dit bureaux stuurt CQ-index vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld . U doet als patiënt volledig vrijwillig mee. Qualizorg behandelt uw gegevens anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft ons (praktijk en zorgverzekeraars) de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen te meten.

 

De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

 

De vragenlijst bestaat uit 34 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts zes minuten.

 

De CQ-index vragenlijst in zijn huidige vorm, heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen: KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Health Care, Nivel, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl