Privacy Statement


Praktijk Loevesteinlaan wil in deze privacy verklaring uitleggen hoe er wordt omgegaan met de
verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over
het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen en de
rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring kan wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Contactgegevens:
Loevesteinlaan 218, 2533 AZ Den Haag, telefoon +31 70 3662453,

email praktijk@praktijk-loevesteinlaan.nl

Inleiding :
Voor 25 mei 2018 voldeden wij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Met de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei 2018 is er sprake van een Europese verordening die in alle lidstaten gelijk is.
Praktijk Loevesteinlaan houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt, zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk Loevesteinlaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn naam, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Praktijk Loevesteinlaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen op basis van de
wettelijke grondslagen Toestemming en Overeenkomst
- De facturatie en afhandeling van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Uw medische gegevens worden alleen gebruikt voor uw behandeling binnen onze praktijk en  eventueel voor overleg met andere medisch specialisten echter uitsluitend na door uzelf hiervoor gegeven toestemming.
- Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn een eventuele waarnemer en een administratieve kracht. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk Loevesteinlaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de persoonsgegevens een
termijn van 15 jaar na uw laatste interactie met Praktijk Loevesteinlaan (wettelijk vastgesteld voor zorgverleners).

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Loevesteinlaan verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Praktijk Loevesteinlaan maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Loevesteinlaan en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@praktijk-loevesteinlaan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Binnen de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Praktijk Loevesteinlaan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk Loevesteinlaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.