HEEFT U EEN KLACHT?

 

Wanneer u een klacht heeft over uw fysiotherapeutische of haptotherapeutische behandeling, houd uw klacht dan vooral niet voor uzelf maar laat het ons weten zodat wij de kwestie samen kunnen oplossen.

 

Bespreek uw klacht bij voorkeur eerst met uw therapeut. Wanneer een gesprek met uw therapeut geen uitkomst biedt of er is sprake van ernstige zaken, dan verzoeken wij u om gebruik te maken van onze klachtenprocedure via,

KNGF Bureau
T.a.v. klachtencommissie Fysiotherapie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

 

of

 

Vereniging van Haptotherapeuten (VVH)
T.a.v. Kommissie van Toezicht voor de Haptotherapie
Eerste Keucheniusstraat 35 hs,1051 HP Amsterdam

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut / haptotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw therapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken.

 

Het is de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw therapeut of contact op te nemen met de praktijk (met een vertrouwenspersoon) waar uw behandelaar werkt. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Neem dan iemand, die u vertrouwt, mee naar het gesprek

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u via een vertrouwenspersoon van de praktijk met uw klacht m.b.t. de fysiotherapeut bij drie instanties en m.bt. de haptotherapeut bij twee instanties terecht.

Bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

 

Bij de Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege wat betreft de fysiotherapeut. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

 

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand anders kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die het beste past bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

KLACHTENCOMMISSIE fysiotherapie van het KNGF

 

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten en/of hun medewerkers. De Klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar inschakelen. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen. Wilt u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat, dan start de Klachtencommissie de klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een zogeheten mondelinge behandeling tijdens een zitting. De Klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze dergelijke klachten kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar is niet verplicht om ze op te volgen.

 

De Klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.

 

Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

 

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Als het Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen.

 

 

Klachtenprocedure GZ-Haptotherapeut

 

 

Zoals gezegd kan een klacht of ontevredenheid worden opgelost door een gesprek tussen u en uw GZ-Haptotherapeut of tussen u en een vertrouwenspersoon van de praktijk. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u ook bij Zorgbelang een probleem melden. U kunt zich ook wenden tot de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH). De vereniging zal u in contact brengen met de vertrouwenspersoon van de VVH, die met u zal zoeken naar een bevredigende oplossing. U kunt hiertoe telefonisch contact opnemen met de directeur van de VVH.

 

Elke, bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH geregistreerde GZ-Haptotherapeut, onderschrijft de regels die vastgelegd zijn in het Reglement voor het Toezicht voor de Haptotherapie, de Beroepscode GZ-Haptotherapeut en het Registratiereglement.

 

Klachten worden onafhankelijk behandeld door de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen.

 

Elke persoon kan een klacht indienen tegen een geregistreerd GZ-Haptotherapeut. Dit kunt u doen door middel van een aangetekende brief aan de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie op het onderstaande adres. In deze brief wordt de klacht - met redenen omkleed en aangevende de gronden waarop zij berust - gespecificeerd met betrekking tot tijd, plaats, personen en gebeuren.

 

De Commissie onderzoekt de klacht en kan deze klacht gegrond of ongegrond verklaren. Hierbij kunnen zowel de klager / klaagster als de GZ-Haptotherapeut gehoord worden.

 

Voor de administratieve kosten wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht. Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag aan u terugbetaald.

 

Vereniging van Haptotherapeuten VVH
P/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl, secretaris Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam